เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง)...

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง) ...

อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ...

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ...

เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดขอนแก่น...

เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่ง ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference...

เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่ 2...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563...