เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ต้อนรับคณะนิเทศงาน สาย 4 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563ต้อนรับคณะนิเทศงาน สาย 4 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ...

จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ...

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรด้านมาตรฐาน GAP

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรด้านมาตรฐาน GAP ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ...

ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ...

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

วันที่ 13 กุภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2...

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)...

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)...

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ...

เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563...