เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

ร่วมเปิดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น ร่วมเปิดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563...

เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563...

อบรมเกษตร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 อบรมเกษตรโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือกเกษตรกร สถาบันทางการเกษตรดีเด่น ปี 2563 ระดับจังหวัด

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันทางการเกษตรดีเด่น ปี 2563 ระดับจังหวัด นำทีมโดย...

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ...

เข้าร่วมเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการลดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการลดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563...

จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการดินและปุ๋ย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย...