เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมเปิดบริษัท มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.ร่วมเปิดบริษัท มันเงินล้านศรีวิไล จำกัด...

ลงพื้นที่ดำเนินการ ผสมปุ๋ยเคมีบริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป

วันที่ 30 กันยายน 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการผสมปุ๋ยเคมีบริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ...

เข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ/กชช.2ค ระดับอำเภอ ปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ/กชช.2ค ระดับอำเภอ ปี 2564 ...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-3/2564

วันที่ 28-29 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก./แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2-3/2564...

ทำสัญญาซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด

วันที่ 27 กันยายน 2564 ทำสัญญาซื้อขายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด...

มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

วันที่ 27 กันยายน 2564 มอบพันธุ์ผักพระราชทาน...

จัดประชุมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลคำม่วง

วันที่ 27 กันยายน 2564 จัดประชุมสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลคำม่วง...

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ(District Workshop : DW)ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

วันที่ 22 กันยายน 2564 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน...

เข้าร่วมประชุมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์

วันที่ 21 กันยายน 2564 เข้าร่วมประชุมการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ก.ช.ภ.อ.) โรคระบาดสัตว์...