เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 มอบพันธุ์ไก่ไข่โครงการคู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562...

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ

วันที่ 30 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3...

เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

วันที่ 27 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน คู่เสี่ยวกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง

วันที่ 27 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผักปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 27 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 26 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ครั้งที่ 7...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 25 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชตและคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 7 ...

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 24 กันยายน 2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562...

จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกร มาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด

วันที่ 24 กันยายน 2562 จัดอบรมสร้งความรู้ให้กับเกษตรกรมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเชต และคลอร์ไพริฟอส ครั้งที่ 6...