เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกับคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอ...

ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ปรับภูมิทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

ต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ต้อนรับทีมนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น...

ร่วมกิจกรรม หน่วยอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรม หน่วยอาสาพระราชทาน 904 วปร....

รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ...

ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี...

จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จัดเวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)...

ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจโรคไหม้ข้าว...