เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563...

ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

วันที่ 15 เมษายน 2563 ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระดับอำเภอ ...

เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 เมษายน 2563 เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563 ...

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 10 เมษายน 2563 อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง ...

มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 31 มีนาคม 2563 มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง...

จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่ง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563...

ประชุม ประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563...

ร่วมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลเขาสวนกวาง

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ร่วมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลเขาสวนกวาง ...

เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...