เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประทศ ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ระดับประทศ ประจำปี 2562...

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ครั้งที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ครั้งที่ 2...

ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2561

ร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอเขาสวนกวาง ประจำปี 2561...

ประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา...

เกษตรจังหวัดขอนแก่นออกติดตามนิเทศอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เกษตรจังหวัดขอนแก่นออกติดตามนิเทศอำเภอเขาสวนกวาง...

ร่วมต้อนรับนายอำเภอเขาสวนกวางคนใหม่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ร่วมต้อนรับนายอำภอเขาสวนกวางคนใหม่...

การอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐพอเพียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 การอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐพอเพียง...

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 1...

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 สาขาอาชีพทำ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2561 สาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ...

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทาง การใช้ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ...