เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service)

วันที่ 27 มกราคม 2564 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ...

เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเห็ดเงินล้าน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเห็ดเงินล้าน...

รับการติดตามนิเทศงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอน

วันที่ 22 มกราคม 2564 รับการติดตามนิเทศงานโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ...

ร่วมโครงการ จิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

วันที่ 22 มกราคม 2564 ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ...

อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 22 มกราคม 2564 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

จัดประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปล

วันที่ 21 มกราคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต รศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 19 มกราคม 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ...

กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงาน

วันที่ 15 มกราคม 2564 กลุ่มแปลงใหญ่เห็ดอำเภอเขาสวนกวางศึกษาดูงาน ...

เข้าร่วมประชุม ชี้แจงโครงการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 5 มกราคม 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และโครงการที่เกี่ยวข้อง...

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 4 มกราคม 2564 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563...