เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก. ส่วนอำเภอเขาสวน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก. ส่วนอำเภอเขาสวนกวาง)...

เข้าร่วมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 2564...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่...

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

สอบสัมภาษณ์ผู้จ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสัมภาษณ์ผู้จ้างแรงงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเห็ดเงินล้าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเห็ดเงินล้าน...

ออกเยี่ยมแปลงพริกและพืชผัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 28 มกราคม 2564 ออกเยี่ยมแปลงพริกและพืชผัก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง)...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 28 มกราคม 2564 จัดอบรมเกษตรกร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร...