เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

วันที่ 15 เมษายน 2563 ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระดับอำเภอ ...

เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 เมษายน 2563 เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563 ...

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 10 เมษายน 2563 อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง ...

มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 31 มีนาคม 2563 มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง...

จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่ง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563...

ประชุม ประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2563...

ร่วมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลเขาสวนกวาง

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ร่วมจัดทำแผนชุมชนระดับตำบลเขาสวนกวาง ...

เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...