เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี กับนางอมรรัตน์ กุลเลียบ เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง...

จัดเวทีขยายถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จัดเวทีขยายถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐผ่านกลไกหมู่บ้าน ...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One sto

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One stop service) ...

ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์...

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งที่2/2564...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ...

ต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564...

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก...