เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563...

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการเป็นหมอพืชและดำเนินงานคลีนิคพืช รุ่นที่ 2...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวาง ประจำเดือน มกราคม 2563...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร...

จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 29 มกราคม 2563 จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม ปี 2563...

จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

วันที่ 29 มกราคม 2563 จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ...

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝน

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝนแล้ง)...

โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. โครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ...