เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมนิเทศงานสาย 3 เพื่อออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ร่วมนิเทศงานสาย 3 เพื่อออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564...

ร่วมโครงการ "รวมพลังสตรีเขาสวนกวาง นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น คอนกะต่า มาปลูกผัก"

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.ร่วมโครงการ "รวมพลังสตรีเขาสวนกวาง นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น คอนกะต่า มาปลูกผัก"...

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2 ...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม 2564...

เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตร

วันที่ 5 มีนาคม 2564ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ปี 2562...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มปนะสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภันฑ์สินค้าเกษตร

วันที่ 4 มีนาคม 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและเพิ่มปนะสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภันฑ์สินค้าเกษตร...

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2564 รุ่นที่ 1...