เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักตัวป้องกันโรค COVID -19

วันที่ 23 เมษายน 2563 มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักตัวป้องกันโรค COVID -19...

ออกเยี่ยมคู่เสี่ยวแก้จนบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดจำหน่าย

วันที่ 21 เมษายน 2563 ออกเยี่ยมคู่เสี่ยวแก้จนบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 3 และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดจำหน่าย...

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 เมษายน 2563 อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563...

ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"

วันที่ 15 เมษายน 2563 ร่วมกิจกรรม เปิดปฏิบัติการ Quick win 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ระดับอำเภอ ...

เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 15 เมษายน 2563 เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563

วันที่ 13 เมษายน 2563 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนเมษายน 2563 ...

อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุม การแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 10 เมษายน 2563 อยู่เวรยาม ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง ...

มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 31 มีนาคม 2563 มอบมะม่วงให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงาน ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 อำเภอเขาสวนกวาง...

จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่ง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ ปี 2563...