เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ รอบๆบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ...

เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 8/2564)...

จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จัดอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ...

ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564...

จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน...

ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชน ระดับอำเภอ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชน ระดับอำเภอ ...

ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด...

ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอ...

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ...

ลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดิน ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Serv

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างดิน ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)...