เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย...

มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2

วันที่ 24- 25 พฤศจิกายน 2563 มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้ายภัย COVID - 19 รอบที่ 2...

ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ร่วมต้อนรับผู้แทนในพระองค์ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐพอเพียงในชุมชน...

จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563"

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2563" ...

ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ร่วมประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สัญจร จังหวัดขอนแก่น ...

ออกติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกติดตามเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง ...

ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับมันสำปะหลัง

วันที่ 12 พฤศจิกายน2563 ส่งมอบปุ๋ยชีวภาพ PGPR สำหรับมันสำปะหลัง...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประชุมชี้แจงแนวทางการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้กับสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยอำเภอเขาสวนกวาง...

เข้าร่วมประชุม และร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น...

ร่วมเลี้ยงส่งเกษตรอำเภอย้าย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ร่วมเลี้ยงส่งเกษตรอำเภอย้าย...