เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

                   

เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ปี 2565...

เข้าร่วมประชุมรับรองข้อมูลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมรับรองข้อมูลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน...

จัดประชุมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

วันที่ 19 มกราคม 2565 จัดประชุมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน...

จัดประชุมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันที่ 18 มกราคม 2565 จัดประชุมเกษตรกรโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

วันที่ 13 มกราคม 2565 จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

วันที่ 12 มกราคม 2565 จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer...

ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมกราคม 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 ประชุมประจำสัปดาห์ เดือนมกราคม 2565 ...

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ...

เข้าร่วมอบรมศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนา นักอารักขาพืช

วันที่ 5 มกราคม 2565 เข้าร่วมอบรมศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืช หลักสูตร ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืช...

มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 มกราคม 2565 มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2565...