เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 

 นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

 

 

 

 

นางวิยะดา  นารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลคำม่วงนางเสงี่ยม  เกษแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนสมบูรณ์นางสาวสุจิตตา  สีล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายนพพร  นาพันธุ์เริบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลเขาสวนกวางและตำบลนางิ้ว

  

 

นายไพทูล  ยะลา
คนงาน

 

 

นายวิชิต  วิชาเงิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลดงเมืองแอม

 


 
 

 

 

 

 

13 ธันวาคม 61 10:56:50