เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 


นายวรพงษ์  ภูมิโสม

เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

 
นายอุทัย  แสงแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลเขาสวนกวางนางเสงี่ยม  เกษแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางวิยะดา  นารี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลคำม่วงนางสาวสุจิตตา  สีล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายคุณากร  จันทะวงค์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลนางิ้วนายไพทูล  ยะลา
คนงาน

 


 

นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนสมบูรณ์

 ายปุณณรัตน์  สัตนาโค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลดงเมืองแอม
 

 

 

 

 

10 พฤศจิกายน 59 15:29:58