เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 

 นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง

เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 

 

 
นายอุทัย  แสงแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลดงเมืองแอมนางเสงี่ยม  เกษแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางวิยะดา  นารี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลคำม่วงและเขาสวนกวางนางสาวสุจิตตา  สีล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนสมบูรณ์และนางิ้ว

  

นายไพทูล  ยะลา
คนงาน

 


 

 

 


 
 

 

 

 

 

27 กุมภาพันธ์ 61 13:25:27