เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 

 นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

เบอร์โทรศัพท์  0810640275

 

 

 


 

นางวิยะดา  นารี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
รับผิดชอบ ตำบลคำม่วง

เบอร์โทรศัพท์  0885483317นางเสงี่ยม  เกษแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เบอร์โทรศัพท์  0844033461

 


 

นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลโนนสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์  0883070765นางสาวสุจิตตา  สีล้อม
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 


 

นายนพพร  นาพันธุ์เริบ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลตำบลนางิ้ว
เบอร์โทรศัพท์  0895774199

  

นายไพทูล  ยะลา
คนงาน

 


 

นายวิชิต  วิชาเงิน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลดงเมืองแอม
เบอร์โทรศัพท์  0887312106

 

 


 

นางสาววรารัตน์  สุดชา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ  ตำบลเขาสวนกวาง
เบอร์โทรศัพท์  0982871519

 

 

  

 

 

 

 

 

26 กันยายน 62 11:32:20