เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่
รายนาม
       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายสุพันธ์  ทวีทรัพย์
ปี พ.ศ.  -  2524
2
นายอุดมศิลป์  อรรคษร
ปี พ.ศ. 2524  -  2530
3
นายประทวน  ไชยโสต
ปี พ.ศ. 2530  -  2535
4
นายไพบูลย์  คงเจริญ
ปี พ.ศ. 2535  -  2536
5
นายประดิษฐ์  ธีรปฐวี
ปี พ.ศ. 2536  -  2538
6
นายวีรภัทร  มีทองหลาง
ปี พ.ศ. 2538   -  2543
7
นายอุทัย  อรรคละน้อย
ปี พ.ศ. 2543  -  2544
8
นายวัฒนศิลป์  อินทรชัยศรี
ปี พ.ศ. 2545  -  2547
9
นายธีรศักดิ์  สกุลไทย
19 พฤษภาคม 2547  -  19 กรกฎาคม 2550
10
นายสิทธิพงษ์  คามวัลย์
20 กรกฎาคม 2550  -  14 ตุลาคม 2550
11
นายประดิษฐ์  ธีรปฐวี
15 ตุลาคม 2550  -  19 มกราคม 2555
12 นายวรพงษ์  ภูมิโสม 31 พฤษภาคม 2555  -  11 ตุลาคม 2560
12 นายธงชัย  สอดแสวง 11 ตุลาคม 2560 - 27 ธันวาคม 2560
13
นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา
12 มกราคม 2561 - 5 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

16 พฤษภาคม 64 13:05:41