เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

 

 

 

 

 

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 " หนอนกระทู้กล้า"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 " โรคไหม้ข้าวระยะกล้า"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 " โรคไหม้ข้าวระยะกล้า"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 "หนอนกระทู้กล้า"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 " โรคข้าวโพดกับหน้าฝน"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 " รณรงค์การใชัเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการปลูกข้าวนาปี"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 "รณรงค์การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในข้าวนาปี"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 " รากเน่าโคนเน่า มันสำปะหลัง " ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 26 เมษายน 2564 " โรครากเน่า โคนเน่ามันสำปะหลัง"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 19 เมษายน 2564 " รากเน่า โคนเน่ามันสำปะหลัง"...