เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร

 

      วิสัยทัศน์

     กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม
     และพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

     คำขวัญ

     กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร

     ค่านิยม

     มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

     พันธกิจ

    1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร
        และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
    2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต
        และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
    3. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
    4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
        และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน
    5. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต
        และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด
    6. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
    7. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
        และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

----- ยังไม่มีข้อมูล -----