เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข้อมูลตำบล

 

    ข้อมูลระดับตำบล   
 

อำเภอเขาสวนกวาง  มีทั้งหมด  5  ตำบล

จำนวน  56  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

1.  ตำบลเขาสวนกวาง  จำนวน 11 หมู่บ้าน

 

    ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง 
                   ตำบลเขาสวนกวาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือบริเวณไม่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง 
มีหมู่บ้านอยู่ล้อมรอบที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  และหมู่บ้านแรกมีระยะทางเพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น
ได้แก่  บ้านหนองกุง หมู่ 5  ส่วนหมู่บ้านที่ห่างไกลที่สุดของตำบล  คือ บ้านหนองสองห้อง 
หมู่ที่ 7  ระยะทาง  9   กิโลเมตร  
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

    สภาพภูมิประเทศ       
                   การคมนาคม และการจัดตั้งบ้านเรือนตำบลเขาสวนกวาง ส่วนใหญ่จะกระจายตัวตามชุมชน
มี  2 ลักษณะ คือ  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล จะตั้งกระจายตัวตามลักษณะความเจริญของด้านเส้นทาง
คมนาคม คือ  บริเวณรอบๆ  สถานีรถไฟ  และตามถนนมิตรภาพ  ส่วนนอกเขตเทศบาลจะรวมตัวกันเป็นกระจุก
ตามเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถึงหมู่บ้านต่างๆ โดยพื้นที่ทำไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  และนาข้าวในพื้นที่ลุ่ม
การคมนาคมทุกหมู่บ้านของตำบลเขาสวนกวางมีการติดต่อกันโดยทางรถยนต์ มีถนนลาดยางและลูกรัง
บางหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตทุกฤดูการติดต่อได้ทุกหมู่บ้าน  ส่วนภูมิประเทศตำบลเขาสวนกวางมีทางรถยนต์
ถนนมิตรภาพและทางรถไฟ  ผ่านทางทิศเหนือจดทิศใต้  พื้นที่เป็นลอนคลื่นสูงๆ ต่ำๆ  
ส่วนกลางของตำบล  และทางทิศตะวันออกเป็นลักษณะภูเขาสูงสุดระดับน้ำทะเลปานกลาง
ประมาณ  400  เมตร

    แหล่งน้ำที่สำคัญ และการใช้ประโยชน์ 
                ตำบลเขาสวนกวางมีอาชีพเกษตรกรอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวและมีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป
เช่น  แหล่งน้ำธรรมชาติห้วยเสือเต้น  ห้วยค้อ หนองน้ำคำสะทด  หนองตะนา  หนองกุง  ศรีใคร ฯลฯ
ประมาณ  26  แห่ง แต่ที่ใช้ประโยชน์ได้มีเพียง  20  กว่าแห่งเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 ได้แก่  คปร.  กรมสหกรณ์  และกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะดำเนินการในหมู่ที่  6 , 7 , 9 และ 10  ของตำบล
และยังมีแหล่งน้ำที่เกษตรกรสร้างขึ้นด้วยตัวเองก็มีอีกมากซึ่งมีอยู่ทุกหมู่บ้าน

    ปริมาณน้ำฝน     ตำบลเขาสวนกวาง  มีปริมาณฝนเฉลี่ย  1,300  มิลลิเมตรต่อปี 
ซึ่งสามารถแบ่งการกระจายตัวของฝนออกเป็น  2  ช่วง  คือ
                -  ช่วงแรก  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤษภาคม  แต่มีปริมาณฝนน้อย 
ม่เหมาะกับการเพาะปลูกทั่วๆ ไป ยกเว้นพืชทนแล้ง  เช่น  มันสำปะหลัง
                -  ช่วงที่สอง  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  แต่มีปริมาณฝนไม่แน่นอน

  รายชื่อคณะกรรมบริหาร   

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                                                  
ลำดับที่
ชืื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายอารมณ์
ครสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2
นายสมเพศ
ม่วงคะลา
กรรมการ
3
นายสมัีคร
คำภา
กรรมการ
4
นายรักชาติ
อุตรนคร
กรรมการ
5
นายปัญญา
สนธินอก
กรรมการ
6
นายโอชิวิก
โกศล
กรรมการ
7
นายพิเชษฐ
ตะโนนทอง
กรรมการ
8
นายอภิชัย
สุดแสง
กรรมการ
9
นายสากล
ทินจอง
กรรมการ
10
นายประชารัฐ
เจริญเชื้อ
กรรมการ
11
นายบัวจันทร์
พลกล้า
กรรมการ
12
นายอำนาจ
เกษวงค์
กรรมการ
13
นายสุชาติ
ชุมพล
กรรมการ
14
นายทองน้อม
ชุมพล
กรรมการ
15
นายนพพร
นาพันธุ์เริบ
กรรมการและเลขานุการ
16
นายทองแดง
โห้หนู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

2. ตำบลดงเมืองแอม  จำนวน  15 หมู่บ้าน

 

   ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
      
ตำบลดงเมืองแอม  มีที่ตั้งองค์การบริการตำบลและเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นตัวกำหนดจุดศูนย์กลางของตำบล
ในการเขียนแผนที่ตามรายละเอียดดังนี้
      ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม     อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเขาสวนกวาง
ระยะห่างจากอำเภอ  10  กิโลเมตร  มีที่ทำการตั้งอยู่บ้านดงบัง  หมู่ที่  4
              ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง ตำบลศรีสุขสำราญ
                                   อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น      
              ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
              ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลเขาสวนกวาง ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
              ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลนาคำ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

   สภาพภูมิประเทศ       
      พื้นที่ทั้งหมดของตำบล  40,779 ไร่   ตำบลดงเมืองแอม มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นลูกคลื่นลอนตื้น  ด้านทิศเหนืออาณาเขตพื้นที่  ของหมู่  11,12,10  และด้านทิศตะวันตก
อาณาเขตพื้นที่  5,15,6 ของตำบลจะมีพื้นที่เป็นที่ราบสูงเอียงลาดต่ำลงมาด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลอาณาเขตพื้นที่หมู่  1,2,3,14,8
      เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ตำบลดงเมืองแอม  มี  2  เส้นทาง
                   เส้นที่  1  จากถนนมิตรภาพ  สายขอนแก่น – อุดรธานี   เลี้ยวซ้าย
ตรงข้ามปั้มน้ำมันบางจากจะเป็นถนนคอนกรีต ยาว  3  กิโลเมตร เข้าหมู่บ้านดงเมืองแอม
และเป็นถนนลูกรังยาว  3 กิโลเมตร เข้าบ้านโนนน้ำผึ้ง  แล้วผ่านออกจากหมู่บ้าน
ไปทางทิศเหนือ  ไปชนถนนลาดยางบ้านดงบัง
                   เส้นที่  2  จากถนนมิตรภาพ  สายขอนแก่น – อุดรธานี  เลี้ยวซ้าย
ตรงตลาดอำเภอเขาสวนกวางจะเป็นถนนลาดยาง ผ่านบ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาสวนกวาง
ถึงบ้านดงบัง ยาว 10 กิโลเมตร เพื่อแยกเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ
                   ตำบลดงเมืองแอม  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อไปทุกหมู่บ้าน สะดวกสบาย
โดยทางรถยนต์และจักรยานยนต์ใช้ติดต่อไปมาได้ตลอดปี

   แหล่งน้ำที่สำคัญ และการใช้ประโยชน์
       1. แหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลดงเมืองแอม  มีลำห้วยสำคัญที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบล  3  สาย  ได้แก่ 
                   -  ลำห้วยเสือเต้น ลำห้วยสายนี้ไหลจากตำบลโนนสมบูรณ์ผ่านบ้านโนนหัวช้าง
ตำบลโนนสมบูรณ์  ผ่านบ้านคำนางปุ่ม  ตำบลเขาสวนกวาง  เข้าเขตตำบลดงเมืองแอม  
โดยไหลผ่านบ้านโนนน้ำผึ้ง บ้านดงเมืองแอม  มีความยาวประมาณ  7  กิโลเมตร
                   -  ลำห้วยยาง   มีต้นกำเนิดจากภูพานคำ  มีเส้นทางไหลผ่านบ้านห้วยยาง 
บ้านโคกสูง จะมีน้ำใช้ทำการเกษตรเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ระยะทางยาว  8 กิโลเมตร
                   -  ลำห้วยคลองโปรด  เป็นลำห้วยที่ไหลจากเขตตำบลบ้านขาม อำเภออุบลรัตน์
เข้าเขตตำบลดงเมืองแอม โดยไหลผ่านบ้านหนองแวงประชา  บ้านหนองแวงเรือ 
ความยาวประมาณ  4  กิโลเมตร  
               2.2.2  แหล่งน้ำธรรมชาติที่ปรับปรุงใหม่และสร้างขึ้นเอง   เพื่อใช้ทำการเกษตรที่สำคัญ
คือหนองขุมดินมีพื้นที่  120 ไร่  อยู่ในเขตบ้านทุ่งบ่อ บ้านหนองโน  มีน้ำใช้ตลอดปี
หนองบ่อมีพื้นที่ 80 ไร่  อยู่ในเขตบ้านหนองโน  และมีบ่อน้ำที่เกษตรกรจัดทำขึ้นเอง  
หรือบ่อน้ำ   ที่ทางราชการจัดสร้างให้ตามโครงการต่างๆ  เช่น  โครงการขุดบ่อน้ำ คปร.
อน้ำในไร่นาจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  กรมพัฒนาที่ดิน  สหกรณ์การเกษตร และอื่นๆ
ที่สนับสนุนงบประมาณ

 

  รายชื่อคณะกรรมบริหาร  

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 

ลำดับที่
ชืื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายทวี
อรัญศรี
ประธรรมการการ
2
นายทองแดง
สีชาทุม
กรรมการ
3
นายลำพูน
สังข์คำพันธ์
กรรมการ
4
นายบุรากร
ศรีสะอาด
กรรมการ
5
นายมะรินทร์
พลเคน
กรรมการ
6
นายทศ
มาตรคำมี
กรรมการ
7
นายสาคร
สีสอนเหม่น
กรรมการ
8
นายคำปิว
แสงโลกีย์
กรรมการ
9
นายเคน
พวงค์
กรรมการ
10
นายกฤษฎา
บัวภา
กรรมการ
11
นายสาย
เพ็งวงษา
กรรมการ
12
นายอุดม
จันทร์หอม
กรรมการ
13
นายบุญเพ็ง
ปัดภัย
กรรมการ
14
นายขุนทอง
มาตรคำมี
กรรมการ
15
นายวิชิต วิชาเงิน
กรรมการและเลขานุการ
16
นายอภิสิทธิ์
รอดอุฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

3. ตำบลนางิ้ว  จำนวน 7 หมู่บ้าน

 

   ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง 
       ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  ระยะที่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
ถึงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  15  กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
                -  ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
                -  ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
                -  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ลำห้วยเสือเต้น  เขตอำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
                -  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลศรีสุขสำราญ  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

   สภาพภูมิประเทศ
       
สภาพภูมิประเทศ  ตำบลนางิ้วมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ  ลูกคลื่นมีความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง  อยู่ระหว่าง  180 – 400  เมตร พื้นที่ถือครอง 36,645 ไร่  พื้นที่เกษตรกรรม  22,650 ไร่
มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ  1,043  ไร่  แต่ส่วนใหญ่เป็นป่าลักษณะเสื่อมโทรม 
บางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพื้นที่  เพื่อใช้ทำการเกษตร  
ใช้ไม้ทำฟืนและถ่าน  หรือ นำไม้บางส่วนมาปลูกเป็นที่อยู่อาศัยและยังมีป่าที่มีสภาพอยู่  ดังนี้
1. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์          อยู่ในพื้นที่  หมู่  1 , 7          พื้นที่ประมาณ       1,013     ไร่
2. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์          อยู่ในพื้นที่  หมู่  2 , 3          พื้นที่ประมาณ           10      ไร่
3. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์          อยู่ในพื้นที่  หมู่  4               พื้นที่ประมาณ           10      ไร่
4. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์          อยู่ในพื้นที่  หมู่  5 , 6          พื้นที่ประมาณ           10      ไร่

   แหล่งน้ำที่สำคัญ และการใช้ประโยชน์
       
แหล่งน้ำธรรมชาติ   ตำบลนางิ้ว  ประกอบด้วยลำห้วยต่างๆ  4  แห่ง 
ลำห้วยหลักและลำห้วยสาขาที่สำคัญ  ได้แก่
1.  ลำห้วยเสือเต้น  ไหลผ่าน หมู่ที่  1,2,7  ยาวประมาณ  10  กิโลเมตร 
ใช้น้ำทำการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  
สามารถใช้น้ำปลูกพืชฤดูแล้งได้ประมาณ  40 ไร่  ลำห้วยมีปัญหาคือ  ลำห้วยตื้นเขิน
เก็บกักน้ำไม่ได้ตลอดปี เป็นบางช่วงของลำห้วย
2.  ล้ำหวยคุมมุม ไหลผ่าน หมู่ที่  5,6,4  ยาวประมาณ  6  กิโลเมตร
ใช้น้ำทำการเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง  สามารถใช้น้ำปลูกพืชฤดูแล้ง
ได้ประมาณ  40 ไร่ มีน้ำตลอดปี
3.  ลำห้วยคำบง ไหลผ่าน หมู่ที่  2,3  ยาวประมาณ  5  กิโลเมตร
ใช้น้ำทำการเกษตรในช่วงฤดูฝน ประมาณ  30  ไร่  
หน้าแล้งลำห้วยจะตื้นเขินขาดน้ำทำการเกษตร
4.  ลำห้วยนางิ้ว ไหลผ่าน หมู่ที่  7,1,3  ยาวประมาณ  6  กิโลเมตร
ใช้น้ำทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน ประมาณ  20  ไร่  
หน้าแล้งขาดน้ำทำการเกษตร

    ปริมาณน้ำฝน     ตำบลนางิ้ว  มีปริมาณฝนเฉลี่ย  1,300  มิลลิเมตรต่อปี
ซึ่งสามารถแบ่งการกระจายตัวของฝนออกเป็น  2  ช่วง  คือ
                -  ช่วงแรก  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤษภาคม  แต่มีปริมาณฝนน้อย 
ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกทั่วๆ ไป  ยกเว้นพืชทนแล้ง  เช่น  มันสำปะหลัง
                -  ช่วงที่สอง  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  แต่มีปริมาณฝนไม่แน่นอน


  รายชื่อคณะกรรมบริหาร  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนางิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่
ชืื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นางเซ็ง
โคตรจันทรา
ประธรรมการการ
2
นายลำปาง
สรรพอาษา
กรรมการ
3
นางดาวเรือง
บุดดีเหมือน
กรรมการ
4
นายบรม
คำเฮือง
กรรมการ
5
นายระวี
ห่านคำวงค์
กรรมการ
6
นายสุพจน์
จันทร์กลาง
กรรมการ
7
นายวิลัย
โนนแดง
กรรมการ
8
นายมนูศักดิ์
อินทะวัน
กรรมการ
9
นายประยูร
ชลาสม
กรรมการ
10
นายไพศาล
โพนเมืองหล้า
กรรมการ
11
นางชุติการณ์
แก้วสารภูมิ
กรรมการ
12
นายวินัย
สามเชียง
กรรมการ
13
นายอานนทร์
แก่นวงค์
กรรมการ
14
นางสีสุดา
สมสุข
กรรมการ
15
นายอุทัย  แสงแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
16
นายสมิช
ชาติมนตรี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

4. ตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

    ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง 
      ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  ระยะจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
ถึงที่ทำการเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) 30 กิโลเมตร
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
                - ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ลำห้วยเสือเต้น ตำบลหนองกุงศรี  อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
                - ทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
                - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพศรีสำราญ  อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี
                - ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลกุดหมากไฟ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี

    สภาพภูมิประเทศ
       
ตำบลโนนสมบูรณ์มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลูกคลื่นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
อยู่ระหว่าง  180-600  เมตร
                พื้นที่ป่าไม้  มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ  18,745 ไร่   แต่ส่วนใหญ่เป็น
ป่าลักษณะเสื่อมโทรมบางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพื้นที่  เพื่อใช้ทำการเกษตรใช้ไม้
ทำฟืนและถ่านหรือนำไม้บางส่วนมาปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัย และยังมีป่าที่มีสภาพเป็นป่าอยู่
ดังนี้  คือ  ภูพานคำ
                อุณหภูมิ  เฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ  28  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ
38  องศาเซลเซียส  ในช่วงเดือนเมษายน  และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  15 องศาเซลเซียส
ในช่วงเดือนธันวาคม 

    แหล่งน้ำที่สำคัญ และการใช้ประโยชน์
      
ตำบลโนนสมบูรณ์ ประกอบด้วยหนองบึงต่างๆ 3 แห่ง  ลำห้วยหลักและลำห้วยสาขาอีก 3 สาย
ที่สำคัญได้แก่
                  - ลำห้วยเสือเต้น  ต้นกำเนิดจากอำเภอโนนสะอาด ไหลผ่านหมู่ที่  1,3,6,9
ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรฤดูฝน  พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ 400 ไร่
                  - ลำห้วยคุมมุม  ต้นกำเนิดที่ภูเขาพานคำ ไหลผ่านหมู่ที่ 1,3,6  และ 9
ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะฤดูฝน พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ  300  ไร่
                  - ลำห้วยอีบี้  ไหลผ่านหมู่ที่  3,4  ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรฤดูฝน
พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ  120 ไร่
                2.   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   ทางราชการ ได้จัดสร้างแหล่งน้ำ  ฝายน้ำล้น
และเกษตรกรจัดทำขึ้นเองเพื่อทำการเกษตร   เช่น  โครงการขุดบ่อน้ำ  คปร.
และบ่อน้ำในไร่นาของเกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  กรมพัฒนาที่ดิน
สหกรณ์การเกษตร และอื่นๆ ที่สนับสนุนงบประมาณบางส่วน

     ปริมาณน้ำฝน   ตำบลโนนสมบูรณ์ มีปริมาณฝนเฉลี่ย  1,300  มิลลิเมตรต่อปี
ซึ่งสามารถแบ่งการกระจายตัวของฝนออกเป็น  2  ช่วง  คือ
                -  ช่วงแรก  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤษภาคม  แต่มีปริมาณฝนน้อย
ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกทั่วๆ ไป  ยกเว้นพืชทนแล้ง  เช่น  มันสำปะหลัง
                -  ช่วงที่สอง  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  แต่มีปริมาณฝนไม่แน่นอน


  รายชื่อคณะกรรมบริหาร  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น


 
ลำดับที่
ชืื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายกฤตวัฒน์
พงษ์สมบัติ
ประธรรมการการ
2
นางอรอุมา
บุตรธนู
กรรมการ
3
นายวันชัย
แสงจันทร์
กรรมการ
4
นายบุญเพ็ง
แข็งขัน
กรรมการ
5
นายทองดา
แก้วกลมรัตน์
กรรมการ
6
นายเฉลิม
ราชาลี
กรรมการ
7
นายบุญสันตร์
ศรีหาวงษ์
กรรมการ
8
นายทองสุข
ประโสกัง
กรรมการ
9
นายบุตรดี
แสนทำพล
กรรมการ
10
นายจันทา
มัชฌิโม
กรรมการ
11
นางทองใส
นาคา
กรรมการ
12
นางสมคิด
ศรีวิหยัก
กรรมการ
13
นายนพดล
ใยแก้ว
กรรมการ
14
นายลิขิต
จันทะมัน
กรรมการ
15
นางสาวแสงเดือน
ศรีสุพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
16
นางเตือนใจ
คำสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

5. ตำบลคำม่วง จำนวน 13 หมู่บ้าน

 

    ที่ตั้งอาณาเขตและการปกครอง
      ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ ของที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง
ระยะจากที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง  ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วง 
(ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)  5  กิโลเมตร  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลน้ำพอง, ตำบลสะอาด  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลบัวเงิน  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น


   สภาพภูมิประเทศ
      
ตำบลคำม่วง  มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลูกคลื่นมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
อยู่ระหว่าง  200-400  เมตร
-  พื้นที่ป่าไม้  มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ  730 ไร่  แต่ส่วนใหญ่เป็นป่าลักษณะเสื่อมโทรม
บางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพื้นที่  
เพื่อใช้ทำการเกษตรใช้ไม้ทำฟืนและถ่าน หรือนำไม้บางส่วนมาปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัย
และยังมีป่าที่มีสภาพเป็นป่าอยู่   ดังนี้  คือ  ภูเขาสวนกวาง
-  อุณหภูมิ  ตำบลคำม่วง  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ  28  องศาเซ็นเซียส
อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ยประมาณ  38  องศาเซลเซียส   
ในช่วงเดือนเมษายน และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  15 องศาเซลเซียส  ในช่วงเดือนธันวาคม

    แหล่งน้ำที่สำคัญและการใช้ประโยชน์
       แหล่งน้ำธรรมชาติ   ตำบลคำม่วง  ประกอบด้วยหนองบึงต่างๆ 3 แห่ง 
ลำห้วยหลักและลำห้วยสาขา  อีก 5 สาย  ที่สำคัญได้แก่
- ลำห้วยเสือเต้น ต้นกำเนิดจากอำเภอโนนสะอาดไหลผ่านหมู่ที่  1 ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรฤดูฝน
พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ  200 ไร่
- ลำห้วยบาก  ต้นกำเนิดที่ภูเขาสวนกวาง ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4 และ 8  ใช้ประโยชน์ได้เฉพาะฤดูฝน
  พื้นที่รับประโยชน์   ประมาณ 300 ไร่
- ลำห้วยเสียวน้อย  ไหลผ่านหมู่ที่ 7  ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรฤดูฝน
พื้นที่รับประโยชน์  ประมาณ  120  ไร่ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ทางราชการ ได้จัดสร้างแหล่งน้ำ
ฝาย น้ำล้น  และเกษตรกรจัดทำขึ้นเองเพื่อทำการเกษตร  เช่น โครงการขุดบ่อน้ำ คปร.
และ บ่อน้ำในไร่นาของเกษตรกร  จากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่  กรมพัฒนาที่ดิน  
สหกรณ์การเกษตร และอื่น ๆ  ที่สนับสนุนงบประมาณบางส่วน

   ปริมาณน้ำฝน     ตำบลเขาสวนกวาง  มีปริมาณฝนเฉลี่ย  1,300  มิลลิเมตรต่อปี 
ซึ่งสามารถแบ่งการกระจายตัวของฝนออกเป็น  2  ช่วง  คือ
                -  ช่วงแรก  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม  แต่มีปริมาณฝนน้อย
ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกทั่วๆ ไป  ยกเว้นพืชทนแล้ง  เช่น  มันสำปะหลัง
                -  ช่วงที่สอง  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  แต่มีปริมาณฝนไม่แน่นอน


  รายชื่อคณะกรรมบริหาร  
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่
ชืื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1
นายประหยัด
เพชรสังฆาต
ประธรรมการการ
2
นายประหยัด
ชัยรินทร์
กรรมการ
3
นายเคน
สีคำ
กรรมการ
4
นายวิยล
อาจพรม
กรรมการ
5
นายกฤษณา
มาวงษ์
กรรมการ
6
นายสมบัติ
คุณกันหา
กรรมการ
7
นายอินทร์
บุญหล้า
กรรมการ
8
นางสุวนี
สมตา
กรรมการ
9
นางสาวกิตติมา
ว่องไว
กรรมการ
10
นายบุญยิ่ง
พงษ์คำผาย
กรรมการ
11
นายขุนเกน
พินิจมนตรี
กรรมการ
12
นางสุพรรณี
เพชรสังฆาต
กรรมการ
13
นายบุญธรรม
วัฒนกามินท์
กรรมการ
14
นายหนูแดง
อันทะปัญญา
กรรมการ
15
นางวิยะดา
นารี
กรรมการและเลขานุการ
16
นางสาวเย็นจิต
โสมะคุณานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 
----- ยังไม่มีข้อมูล -----