เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

โครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เข้าร่วมโครงการอำเภอเขาสวนกวางยิ้ม...เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561...

ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิ...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2561 จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

สัมมนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 สัมมนาโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 13 มีนาคม 2561 จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ร่วมจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไ...

more...

เกษตรกรต้นแบบ

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง

เกษตรกรต้นแบบตำบลเขาสวนกวาง...

more...

วีดีทัศน์สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

          องค์ความรู้ ศพก.เขาสวนกวาง

      

        https://youtu.be/kAbaRbcp8VE