เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเห็ดเงินล้าน

วันที่ 25 มกราคม 2564 เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเห็ดเงินล้าน...

รับการติดตามนิเทศงาน โครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอน

วันที่ 22 มกราคม 2564 รับการติดตามนิเทศงานโครงการ 1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษ...

ร่วมโครงการ จิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา

วันที่ 22 มกราคม 2564 ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเติมน้ำใต้ดิน วิธีพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ...

อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 22 มกราคม 2564 อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

จัดประชุม คณะกรรมการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปล

วันที่ 21 มกราคม 2564 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษต รศพก.และคณ...

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนา เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 19 มกราคม 2564 จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ...

more...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 25 มกราคม 2564 " ธาตุรอง แคลเซียม " จำเป็นหรือไม่ ...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 18 มกราคม 2564 " แมลงวันพริก"...

ข่าวเตือนการระบาด

วันที่ 11 มกราคม 2564 " หนอนกออ้อย"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

5 มกราคม 2564 " เพลี้ยอ่อนถั่ว"...

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 " เพลี้ยอ่อนถั่ว"...

more...

more...

Youtube ความรู้ด้านการเกษตร

ดูเพิ่มเติม...

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...